UPPDATERING JUNI 2020

SAMMANFATTNING

Goldore Sweden AB (publ) innehar en rad undersökningstillstånd, varav flera av synnerligen stor potential.

Vissa av projekten är relativt kapitalkrävande och utvecklas bäst tillsammans med partners, medan andra kan vara mer lönsamma att utveckla i egen regi.

Som ett bevis på att Goldores ledning kan identiera projekt av potential och har de nödvändiga kontakterna för att finna rätt partners kan nämnas att Goldore nyligen ingått avtal med det Brittiska bolaget Horizon Gold Ltd, där framstående internationella geologer ingår, för ett av sina undersökningstillstånd, Vittanträsket 1. I tillfälle av positivt resultat och utan vidare kapitalinsats står Goldore att motta aktier till ett värde av USD 250 000 i Horizon och en royalty (sedvanlig 1% av Net Smelter Returns, NSR) som Horizon har option att köpa för USD 4miljoner.

 

FINANSIELL SAMMANFATTNING

Goldore är ett effektivt bolag vilket visas av att sedan starten i 2017 enbart 844529kr lagts ned, vilket inkluderar tillståndet Vittanträsket 1 ovan och inledande arbeten i en rad områden.

Det ansökta wollastonit-området Banmossen var tidigare en bearbetningskoncession. Koncessionshavaren utförde gedigna arbeteten, bl.a 2330m kärnborrning, vilket motsvarar cirka 2,3 miljoner kronor. Andra arbeten såsom projektstudier och anrikningstester utfördes även. Tidigare arbeten vid Banmossen kan lågt uppskattas till totalt cirka 4 miljoner kronor.

I det ansökta koppar-guld området Ukonpalo borrade en tidigare aktör sju korta borrhål. Dikesgrävning och andra arbeten utfördes likaså. Ingen uppgift om den totala längden kärnborrning har kunnat hittats. Nedlagda arbeten i Ukonpalo uppskattas därför lågt till cirka en miljon kronor.

Totalt har lågt räknat 5,8 miljoner kronor fram till idag nedlagts i Goldores projektområden.

Framtida intäkt från försäljning/avtalsingående för de större projekten beror på vilka resultat som kommer att framkomma, ledningens förmåga att finna köpare eller partners, och naturligtvis på marknaden. 2 Innan framtida intäkt från produktion från mindre projekt kan påräknas måste vidare arbeten och lönsamhetsstudier utföras.

I projektet Banmossen, som är det som kommit längst, har tidigare arbeten definierat en förekomst på 1 770 000 ton @ 23% wollastonit. Krossad och malen wollastonit säljs idag för cirka USD65 per ton, vilket torde vida överskrida tänkbara brytnings och anrikningskostnader vid Banmossen och motiverar planerade lönsamhetsstudier.

TILLSTÅNDEN

Goldore innehar undersökningstillstånd enligt nedanstående tabell:

Några av undersökningstillstånden beskrivs närmare nedan.

Vittanträsket:

Täcker Sveriges största geokemiska guldanomali.

För Vittanträsket har avtal redan tecknats med Horizon Gold Ltd. där en av världens främsta geologer, Doug Kirwin, ingår, Doug ledde teamet som fann en av världens största koppar-guld förekomster i Mongoliet. Första betalningen enligt avtalet har mottagits och Horizons arbete beräknas påbörjas under innevarande år.

Den prospekteringsvänliga terrängen vid Vittanträsket
Goldores tillstånd Vittanträsket 1, skala 1:100 000 Från www.sgu.se
Goldores tillstånd Vittanträsket 1, skala 1:100 000 Från www.sgu.se

 

Ukonpalo:

Ansökan om undersökningstillstånd täcker ett prisbelönat mineraljaktsfynd, uppvisande bl,a 2,4% koppar och 0,5ppm guld.

Området ligger 12,5km öster om Tärendö i Pajala kommun.

Enligt SGU uppvisar mineraliseringen likheter med Aitikgruvan och tolkas vara av typen IOCG (Iron-oxide Copper, Gold).

Det Kanadesiska bolaget Blackstone borrade sju korta diamantborrhål och utförde vissa andra arbeten innan de pga av rättsfall rörande andra områden lämnade Sverige.

Mineraliseringen är av en typ som tilldrar sig intresse från större investerare. Ukanpalo ges ett mycket positivt omdöme i SGU rapport 2020:09.

Det ansökta området Ukonpalo 1, skala 1:50 000. Från www.sgu.se
Terrängen i Norrbotten är myrrik. Geofysik är en naturlig del av prospekteringsarbetet

 

Banmossen:

Wollastonitförekomsten Banmossen är av riksintresse för landets mineralförsörjning enligt SGU.

Det ansökta området täcker en förfallen bearbetningskoncession. Ett gediget borrprgram av tidigare operatörer har påvisat denna intressanta wollastonitförekomst som utgör 1 770 000 ton @ 23% wollastonit.

Totalt har 2330m borrats.

Goldore ansökte över området eftersom det finns intresse från investerare för wollastonit.

Det ansökta området är helt omgärdat av undersökningstillstånd för koppar och zink.

Det ansökta området Banmossen 22 i mitten av kartan. Skala 1:25 000
Från www.sgu.se

 

Även om Goldore är litet som prospekteringsbolag räknat har bolaget en slående och utvecklingsbar projektportfölj och ser framtiden an med tillförsikt.

GOLDORE SWEDEN AB (publ)

Anders West, Vd